Procesventilation

Optimal Luftkvalitet i alle arbejdsmiljøer
Procesventilation er nøglen til at sikre en sund og sikker arbejdsplads i forskellige industrier.
En korrekt etableret løsning er med til at sikre at I kan opretholde optimal luftkvalitet under forskellige produktionsprocesser.
Vi leverer totalløsninger der spænder fra mindre produktionsvirksomheder til store industrianlæg med mange brugere og stor daglig produktionsvolumen. 
Sammen finder vi en energibesparende løsning der kan dimensioneres til jeres arbejdsmiljø og behov.

Rette løsning til jeres arbejdsmiljø

Når I skal etablere procesventilation er der ofte behov for en kombination af løsninger; for at både kunne opfylde kravene fra lovgivning, og give jer et en fremtidssikret, energibesparende totalløsning.

Kombinationer af løsninger

I eksempelvis laboratorier, autoværksteder, svejsemiljøer, industrimaling og maskinværksteder er punktudsugning en afgørende del af procesventilationen på arbejdspladsen. Derudover kan man flere steder med fordel få etableret rumventilation og luftrenser, for at optimere indeklimaet yderligere.

Materialer der kræver procesudsugning:

– Træspåner eller støv, fra slibning, skæring, fræsning eller anden bearbejdning.
– Metalstøv eller røg, fra slibning, svejsning, skæring, fræsning eller anden bearbejdning.
– Pulverbaserede stoffer eller materialer.
– ATEX-materialer, som fx pulver og aluminiumsstøv.
– Plastvarematerialer (fx plastgranulater), hvor der ved den tiltænkte forarbejdning/anvendelse af plastmaterialet afgives sundhedsfarlig eller luftvejsirriterende røg, damp og støv
– Andet affald, der indeholder organiske opløsningsmidler

Hvor skal etableres procesventilation?

Svejsning og Skæring

I industrier, hvor svejsning, skæring eller lignende processer  udføres, er der behov for procesudsugning for at fjerne røg, dampe og partikler.

Kemisk produktion

Produktionsprocesser inden for kemisk industri, herunder fremstilling af kemikalier, farvestoffer, farmaceutiske produkter osv., kan frigive farlige dampe og gasser, der kræver effektiv procesudsugning.

Plast- og pulverproduktion

Hvis I producerer eller arbejder med pulverbaserede materialer, plastgranulater skal I fjerne det små partikler i luften ved kilden. 
Ved pulver er det vigtigt at eventuelle ATEX-materialer håndteres korrekt. 

Bearbejdning af organiske materialer

I produktionsfaciliteter, hvor aktiviteter som skæring, fræsning og slibning udføres på træ og organiske materialer,
kræves normalt procesudsugning for at fjerne eksempelvis spåner og svævestøv.

Autoværksteder

Udstødningsgasser fra køretøjer indeholder skadelige stoffer som kulilte, nitrogenoxider og partikler. Procesudsugningssystemer, er afgørende for at fjerne disse gasser fra værkstedsluften.

Hvordan hjælper vi jer?

Det er påkrævet at etablere effektiv udsugning og ventilation når der på faste arbejdspladser arbejdes med eller udvikles stoffer og materialer som støv, stænk, dampe og aerosoler i luften, slibe- og borestøv med kvarts, svejserøg og lodning samt udstødningsgas.

Læs mere om arbejdstilsynets vejledning til arbejdspladsens indretning HER

Skræddersyet løsninger:

Vores løsninger til procesventilation er nemme at anvende og vedligeholde af brugeren, og sikre dermed de bedst mulige arbejdsvilkår. Systemerne er udstyrede med procesvagter som sikrer at udstyret anvendes korrekt.

Vi tilbyder alle vores kunder skarpe serviceaftaler som sikrer at dine anlæg holdes i drift og vedligeholdes efter alle regler og krav, af certificerede serviceteknikere.

Vi har produkter og løsninger til effektiv og energibesparende udsugning og filtrering af støv og partikler fra træstøv, svejsegasser, udstødningsgasser, olietåge, gasser og brændbart støv.

Procesventilation i hybride arbejdsmiljøer
Kombination af teknologier giver optimale resultater

Når det kommer til at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø i produktionsindustrien, er lovmæssig procesventilation afgørende. 

Men at begrænse udsættelsen for skadelige dampe, gasser, røg og partikler kræver mere end bare en standard løsning. Ved at kombinere flere ventilationsteknikker kan du effektivt beskytte dine medarbejdere og overholde lovgivningen. 

For virksomheder, der arbejder med CNC-fræsere, fiberlaserskærere, svejseprocesser, lodning, og malerkabiner (el-sprøjtekabiner), er det især vigtigt at implementere en integreret tilgang til procesventilation. Disse processer frigiver en bred vifte af farlige stoffer, herunder metalstøv, kemiske dampe, pulver, svejserøg og maleraerosoler, som kan have alvorlige konsekvenser for sundheden på lang sigt.

Ved at kombinere løsninger som punktudsugning, generel ventilation og filtreringssystemer kan du målrette løsninger til forureningspunkter og sikre, at de ikke når ud i det omkringliggende arbejdsmiljø. Punktløsninger kan rettes direkte mod maskinernes udsugningspunkter og malerkabinens sprøjteområde, mens generel ventilation sikrer, at ren luft cirkuleres i hele produktionsområdet. Filtreringssystemer tilføjer en ekstra beskyttelse ved at fjerne partikler og gasser fra luften, før den genanvendes eller udledes.

Denne integrerede tilgang giver flere fordele. For det første reducerer det risikoen for sundhedsskadelige eksponeringer for medarbejderne. For det andet sikrer det, at din virksomhed overholder de strenge miljø- og arbejdsmiljøregler.
Endelig kan det også forbedre kvaliteten af dine produkter ved at mindske risikoen for krydskontaminering og fejl i maskineri.

Hos Linå Procesventilation har vi specialiseret os i at tænke i totalløsninger, og sikre at I får de mest optimale arbejdsforhold, mindre energiforbrug, og de rigtige løsninger til de materialer I arbejder med. 

Brug for mere info?

Har du spørgsmål til vores produkter?